|| Vyas For Youth ||

Bhagwat Kathakaar cum Devotees of Lord Shri Krishna, who nowadays popular among youth.

Tapta-Kanchana-Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari
Vrishabhanu-Sute Devi Pranamami Hari-Priye